Zaproszenie na Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Przyjaciele Gorzelni w Turwii

Dnia 31 marca 2023 o godzinie 17:00 w Gorzelni w Turwi odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze.

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA 

"PRZYJACIELE GORZELNI W TURWI" 

 

 

 

1.    Powitanie.

2.    Wybór Przewodniczącego Zebrania.

3.    Wybór Protokolanta Zebrania.

4.    Przedstawienie porządku Zebrania.

Ø Działalność Stowarzyszenia 2022-2023 –  Grzegorz Konieczny, Mikołaj Dominiak

Ø Przedstawienie sytuacji finansowej Stowarzyszenia – Agata Klimaszyk

(otrzymane dofinansowania, uzyskana kwota z 1% podatku, otrzymane darowizny, składki Członków Stowarzyszenia).

Ø Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Ø Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia za rok 2022.

Ø Plan pracy Stowarzyszenia na kolejny rok – dyskusja.

Ø Wolne głosy i wnioski.

5.    Zamknięcie Zebrania.